Política de Privacitat

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC conscient de la importància de garantir el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU) 2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els tractaments de dades de caràcter personal a través del present lloc web.

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB

L’acceptació a la Política de privacitat suposa la declaració del seu consentiment per a que ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC, pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic suport@juntspermontblanc.cat , manifestant la seva voluntat.

ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L'usuari s'haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari es realitzarà per ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC, amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l'usuari facilita les seves dades a través dels diferents canals disponibles són recopilades i emmagatzemats per l' ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC per a les següents finalitats:

Formulari Contacte

A través d'aquest formulari electrònic es demanen les dades mínimes necessàries per identificar a l’usuari i facilitar la comunicació.

Finalitat del tractament

Contestar a les sol·licituds d’informació dels usuaris, així com la comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l'empresa i temes d’interès.

Legitimació

Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar la sol·licitud del formulari de contacte.

La base legal per al tractament és l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.

L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

Termini de conservació de les dades

Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic.

Formulari Suport

A través d'aquest formulari electrònic es demanen dades personals per a formar part d'una llista pública de suport a la candidatura, i en cas de facilitar el mòbil, per a formar part d'una llista de Whatsapp.

Finalitat del tractament

Publicar una llista de persones que donen suport a la candidatura i crear una llista de Whatsapp per a mantenir informats als interessats. En la secció Equip d'aquesta web, es publicarà una llista amb les dades que s'enviïn a través del formulari. Les dades que es publicaran seran: Nom, Cognom, Edat i Població. El telèfon mòbil no es publicarà en cap cas, usant-se només per a comunicacions a través de Whatsapp.

Legitimació

Les dades de caràcter personal i l'acceptació de la publicació de les seves dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud del formulari.

La base legal per al tractament és l’acceptació com usuari del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials.

L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les dades del formulari (Nom, cognom, edat i població) es publicaran en la secció Equip d'aquesta web.

Termini de conservació de les dades

Estaran en la web fins que es tanqui, canviï o ens sol·liciti la baixa.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electrònic.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses, exonorant a ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC de qualsevol responsabilitat referent a això.

L'usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC es compromet a l'ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
  • Sol·licitar la rectificació o supressió
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament
  • Oposar-se al tractament
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades cirscumtàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada l'ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC al Pintor Potau,6 Montblanc, o per correu electrònic a suport@juntspermontblanc.cat acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en què consideri que durant el tractament de dades per part de ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC s'han vulnerat els drets en matèria de protecció de dades de l'interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, l'usuari pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent.

CESSIO DE INFORMACIÓ PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaració de consentiment informat,ni es transferiran fora de la Unió Europea.

XARXES SOCIALS

ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, sent responsable en relació amb els continguts publicats. En cap cas ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC extraurà dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L'usuari del lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s'obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, ASSOCIACIO JUNTS PER MONTBLANC comunicarà al lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Data darrera actualització: 16/01/2019